Forretningsbetingelser

-

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

For at kunne købe ydelse/produkter hos Gørtler Metalsmeden ApS forudsættes det, at kunden er fyldt 18 år eller har et gyldig CVR.nr.

Såfremt kunden ikke er 18 år eller har CVR.nr., kan der ikke oprettes aftale om køb af ydelse eller produkter.

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger, faktureringsoplysninger til enhver tid er valide.

Alle priser er angivet ekskl. moms. Opdateret 10. marts 2019

BETALINGSBETINGELSER
Alle ydelser på Gørtler Metalsmeden ApS hjemmeside www.goertler-metalsmeden.dk er oplyst i danske kroner og excl. moms, hvor intet andet er opgivet.

Alle ydelser kan betales med (netbank) eller mod fremsendelse af faktura.

Ved fremsendelse af faktura tillægges et administrationsgebyr på kr. 200,- + moms.

Den fremsendte faktura skal betales netto inden 14 dage.

Herefter påløber der et gebyr på 100,00 renter med 2,0% pr. påbegyndt måned.

Gørtler Metalsmeden ApS forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til 3. part i forbindelse med inkasso.

Fakturaer fremsendes via e-mail vedhæftet som PDF fil.

Gørtler Metalsmeden ApS fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Gørtler Metalsmeden ApS rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Gørtler Metalsmeden ApS. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

VæRNETING
Kunden erklærer sig bekendt med Gørtler Metalsmeden ApS's generelle forretningsbetingelser og produkt betingelser.

Gørtler Metalsmeden ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne/produkt betingelser uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som værneting i første instans.

Gørtler Metalsmeden ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil den fulde købesum er betalt.

Garanti/ansvar: Der ydes garanti i henhold til gældende regler for køb fra de enkelte producenter.